RODO

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Radosław Furmańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Furmańczyk FURMAŃCZYK AUTO, zwanym dalej FURMAŃCZYK AUTO.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

FURMAŃCZYK AUTO jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
Dane osób korzystających z usług sprowadzania samochodów z zagranicy (Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres zamieszkania, adres dostawy)
Dane osób korzystających z usług pomocy drogowej lub usług transportowych (Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania). Dane osobowe kandydatów do pracy

Cele i podstawy przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda)
Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające FURMAŃCZYK AUTO w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.
Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli
Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów (pracowników) będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych a także realizacji umów zawartych z kontrahentami (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami).
Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające FURMAŃCZYK AUTO w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
Okres przechowywania Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z FURMAŃCZYK AUTO oraz realizacji łączących strony umów.
Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie
Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie FURMAŃCZYK AUTO.
Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.
Dane osób korzystających z usług sprowadzania samochodów z zagranicy
Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
o realizacji umowy sprowadzenia samochodu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) o wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości). o ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń) .
Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także agencje celne oraz podmioty wspierające FURMAŃCZYK AUTO w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy). Dane mogą być także udostępniane podmiotom, którym ujawnienie danych jest niezbędne w związku z dokonywanym przez Państwa zakupem, w szczególności giełdom samochodowym i urzędom celnym.
Okres przechowywania Dane osobowe będą przechowywane do momentu do którego są niezbędne
Przekazywanie danych poza EOG W przypadku, w którym auto sprowadzane jest z USA, państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/NIP) mogą być przekazywane do podmiotów mających siedzibę w tym Państwie. W stosunku do tego Państwa, Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego stopnia ochrony danych. Podstawą prawną przekazania tych danych w takim wypadku będzie art. 49 ust. 1 lit. b RODO – przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy.
Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z FURMAŃCZYK AUTO.
Dane osób korzystających z usług pomocy drogowej lub usług transportowych
Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
o realizacji usług pomocy drogowej lub usług transportowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) o wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości). o ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest dochodzenie i obrona roszczeń) .
Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające FURMAŃCZYK AUTO w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
Okres przechowywania Dane osobowe będą przechowywane do momentu do którego są niezbędne
Przekazywanie danych poza EOG W przypadku, w którym auto sprowadzane jest z USA, państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/NIP) mogą być przekazywane do podmiotów mających siedzibę w tym Państwie. W stosunku do tego Państwa, Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego stopnia ochrony danych. Podstawą prawną przekazania tych danych w takim wypadku będzie art. 49 ust. 1 lit. b RODO – przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy.
Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z FURMAŃCZYK AUTO.
Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany W procesach przetwarzania danych osobowych FURMAŃCZYK AUTO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
Przetwarzanie danych dla celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia statystyk Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez FURMAŃCZYK AUTO także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.
Przekazywanie danych poza EOG FURMAŃCZYK AUTO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych (z wyłączeniem sytuacji opisanych w obszarze „Dane osób korzystających z usług sprowadzania samochodów z zagranicy”).
Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez FURMAŃCZYK AUTO moich danych osobowych? Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych)
wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
1. Dane kontaktowe administratora danych: Radosław Furmańczyk FURMAŃCZYK AUTO Psary Kolonia 63, 29-145 Secemin, adres email: radek@importzusa.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Monika Furmańczyk, adres email: naprawy@importzusa.pl.